SDG 1 : No Poverty

Artist Name: Aliya Medhat                                                                                   Country  : Egypt